Umowa licencyjna

Pzyznanie licencji:

Guangdong Yuanfang Computer Software Engineering Co. Ltd (Yuanfang Software) przyznaje użytkownikowi niewyłączną licencję bez możliwości przeniesienia jej na inną osobę w celu używania programu („Program”) na zasadach i warunkach przewidzianych niniejszą Umową. Niniejsza Umowa Licencyjna pozwala użytkownikowi na instalację programu tylko na jednym komputerze, tylko w jednym miejscu i czasie. Yuanfang Software pozwala użytkownikowi na utworzenie tylko jednej kopii zapasowej Programu. Niniejszy pakiet z oprogramowaniem może zawierać wydrukowaną Instrukcję Obsługi wraz z dokumentami towarzyszącymi („Dokumentacja”) lub dokumentację elektroniczną. Dokumentacja w formie papierowej nie może być kopiowana. W przypadku dokumentacji elektronicznej użytkownik może wydrukować jedną (1) kopię, której nie może kopiować.

Licencje edukacyjne:

Jeżeli Program zawiera słowa „Wersja Akademicka”, użytkownik jest zobowiązany zainstalować niniejszy Program w Certyfikowanej Instytucji Kształcącej dla celów związanych z kształceniem i uczeniem się. Inne strony nie będą miały prawa do używania „Wersji Akademickiej”.

Restrykcje:

Użytkownikowi nie wolno:

 • (a) modyfikować, tłumaczyć, rozpracowywać, dekompilować lub demontować Programu;
 • (b) wynajmować lub przekazywać w całości lub w części Programu, Dokumentacji lub jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy jakiejkolwiek osobie lub stronom bez uprzedniej pisemnej zgody Yuanfang Software;
 • (c) usuwać informacji o prawach własności, naklejek lub oznakowania z Programu lub Dokumentacji;
 • (d) używać Programu poza granicami państwa, w którym został on zakupiony;
 • (e) wykorzystywać sprzętu komputerowego lub oprogramowania zaprojektowanego w celu pokonania urządzenia chroniącego Program przed kopiowaniem.

Prawa autorskie:

Tytuł własności oraz prawa autorskie do Programu wraz z towarzyszącymi mu materiałami pozostają własnością Yuanfang Software. Nieuprawnione tworzenie kopii Programu lub Dokumentacji, lub nieprzestrzeganie powyższych restrykcji spowoduje automatyczne rozwiązanie licencji.

Ograniczona gwarancja:

Yuanfang Software:

 • (a) gwarantuje, że Program będzie działał poprawnie zgodnie z załączoną Instrukcją(ami) Obsługi przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostarczenia go użytkownikowi, co potwierdza kopia paragonu użytkownika;
 • (b) gwarantuje, że dostarczony wraz z Programem Komponent Fizyczny będzie, w normalnych warunkach użytkowania i serwisowania, wolny od wad materiałowych i wad wykonawczych przez okres jednego (1) roku od daty otrzymania;
 • (c) nie gwarantuje, że eksploatacja programu będzie wolna od zakłóceń lub błędów;
 • (d) nie czyni, a użytkownik nie otrzymuje, żadnych gwarancji, czy to wyraźnych, dorozumianych, ustawowych, czy to gwarancji w porozumieniu z użytkownikiem, ponadto Yuanfang Software wyraźnie odstępuje od odpowiedzialności z tytułu innych gwarancji, w tym gwarancji zbywalności lub zdatności do określonego celu. Ograniczona gwarancja traci ważność jeżeli awaria Programu lub jego Komponentu Fizycznego powstała wskutek wypadku, naruszenia lub nieprawidłowego stosowania. W przypadku wymiany Programu na nowy gwarancja będzie obowiązywała przez resztę okresu gwarancyjnego, jaki pozostał lub przez okres trzydziestu (30) dni, w zależności od tego, który będzie dłuższy. Ponadto, użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa z tytułu gwarancji, które różnią się w zależności od kraju. Wszelkie dorozumiane gwarancje dotyczące Programu lub jego Komponentu Fizycznego o graniczają się odpowiednio do okresu dziewięćdziesięciu (90) dni lub jednego (1) roku oraz do najkrótszego okresu przewidzianego w stosownym prawie lokalnym, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy.

Rekompensata:

Całkowita odpowiedzialność Yuanfang Software, a zarazem rekompensata dla użytkownika na mocy gwarancji, obejmie, według uznania Yuanfang Software:

 • (a) próbę naprawienia lub obejścia błędów Programu;
 • (b) wymianę Programu i/lub jego Komponentu Fizycznego;
 • (c) zwrot ceny zakupu i rozwiązanie niniejszej umowy. Ten środek naprawczy jest uzależniony od zwrotu Programu Autoryzowanemu Dealerowi lub Dystrybutorowi, od którego został nabyty wraz z kopią paragonu.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji:

Program, który stanowi urządzenie komputerowo wspomaganego projektowania, ma za zadanie wspomaganie wyszkolonych profesjonalistów tylko podczas projektowania, nie zastępuje on profesjonalnego osądu użytkownika, przeprowadzania niezależnych testów, drzew produktu, bezpieczeństwa i programu narzędziowego. Program nie był testowany we wszystkich sytuacjach, w jakich może być używany. Yaunfang Software w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uzyskane w czasie użytkowania Programu. Osoby korzystające z Programu odpowiadają za jego nadzór, zarządzanie nim oraz kontrolę. Odpowiadają również za m.in. określenie odpowiedniego sposobu użytkowania Programu oraz dobór do Programu innych programów w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Osoby korzystające z Programu odpowiadają za opracowanie odpowiednich, niezależnych procedur dla testowania rzetelności i dokładności wyników otrzymanych z Programu, w tym wszelkich elementów zaprojektowanych przy jego użyciu.

Ograniczenie odpowiedzialności:

W żadnym wypadku Yuanfang Software nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, czy to wynikłe z deliktu, czy też z umowy, w tym za utratę danych, zysków, koszty ubezpieczenia lub za inne szkody specjalne, niezawinione, następcze, lub pośrednie, wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania Programu, niezależnie od przyczyny i podstawy odpowiedzialności. Ograniczenie to będzie miało zastosowanie zawsze, gdy Yuanfang Software lub jakikolwiek upoważniony Dealer lub Dystrybutor zostanie poinformowany o możliwości powstania takich szkód.

 

Cennik szkoleń i usług

Cena szkolenia:

– 1600 PLN/dzień  dla osób nie będących klientami firmy TMSYS SP.z o.o.

– 600 PLN dla osób/firm będących klientem firmy TMSYS Sp. z o.o.

Usługa bezterminowego wsparcie technicznego:

– 200 PLN dla klientów TMSYS SP.z o.o.

– 2400 PLN  dla osób/firm nie będących klientem firmy TMSYS SP.z o.o.

Bezterminowa  gwarancja poprawności działania nośnika licencji:

– 100 PLN dla klientów firmy TMSYS SP.z o.o.

– 1400 PLN dla  osób/firm nie będących klientów firmy TMSYS SP.z o.o.

Dostęp do bibliotek Polskich producentów:

– Bezpłatny dla klientów firmy TMSYS SP.z o.o.

– 1500 PLN/rocznie dla osób/firm nie będących klientem firmy TMSYS SP.z o.o.

Dowiedz się więcej o InteriCAD
od naszego konsultanta!

  Pobierz materiały